+420 731 115 213 karla.zborilova@seznam.cz

Projekt ESF 2017

Práce – součást aktivního života

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. realizuje od listopadu 2017 projekt „Práce – součást aktivního života“. V Jihomoravském a Zlínském kraji, konkrétně v regionech Hodonín, Zlín a Znojmo, tak chceme podporovat lidi se zdravotním postižením při hledání práce a zvyšování kompetencí k nalezení a udržení zaměstnání. Lidé se zdravotním postižením musí vlivem svého handicapu čelit mnoha překážkám. Speciálně na trhu práce narážejí na velké množství bariér, které jim brání v úspěšném začlenění do pracovního procesu. Proto jim chceme pomoci řešit tuto neutěšenou situaci na trhu práce.

Do projektu nyní nabíráme klienty, a to osoby se zdravotním postižením z daných regionů, které jsou ve věku 50 až 64 let, nebo které mají nízkou úroveň vzdělání. Zájemci se mohou hlásit průběžně až do konce roku 2018, až do naplnění kapacity projektu.

Místa realizace projektu:

– projekt probíhá v Jihomoravském a Zlínském kraji, konkrétně v regionech Hodonín, Zlín a Znojmo

Kdo se může zapojit:

osoby se zdravotním postižením s trvalým bydlištěm v těchto regionech, které jsou ve věku od 50 do 64 let, nebo mají nízký stupeň vzdělání. Podrobnější podmínky pro zapojení vám sdělí pracovníci projektu (viz kontakty níže).

Termín realizace projektu: listopad 2017 – říjen 2019

Hlavní cíl projektu: zvýšit zaměstnatelnost zapojených klientů a umístit je na pracovní místa
Dílčí cíle: zvýšit informovanost, motivaci a aktivizaci klientů, zvýšit kvalifikaci klientů a zaměstnání části klientů

V rámci projektu budou probíhat následující aktivity:

 • Motivace (Cíl aktivity: zvyšování motivace klientů ke vstupu nebo návratu na trh práce a informování klientů o jejich možnostech v pracovní oblasti. Činnosti: motivační a informační semináře, individuální motivace.)

 • Mapování pracovních možností a předpokladů (Cíl aktivity: vyjasnění možností jednotlivých klientů při uplatnění na trhu práce. Činnosti: individuální práce s klienty formou osobních pohovorů a konzultací.)

 • Bilanční a pracovní diagnostika (Cíl aktivity: podpora souladu mezi schopnostmi a dovednostmi klientů a reálností jejich uplatnění na trhu práce. Činnosti: skupinové testování klientů a individuální pohovory se zaměřením na zjištění vhodného a reálného pracovního zaměření klientů.)

 • Rekvalifikace (Cíl aktivity: zvýšení pracovního potenciálu klientů a šancí na nalezení pracovního místa. Činnosti: rekvalifikační kurzy PC a další individuálně zvolené rekvalifikační kurzy, možnost příspěvku na dopravu při účasti na kurzech.)

 • Rozvoj a nácvik pracovních dovedností a kompetencí (Cíl aktivity: zvýšení uplatnitelnosti klientů na trhu práce, získání pracovních dovedností, orientace na trhu práce, zlepšení komunikačních schopností. Činnosti: vzdělávací semináře, přístup klientů na PC v místech realizace projektu.)

 • Umístění na pracovní místa (Cíl aktivity: zajištění pracovních míst pro část klientů pro získání pracovních zkušeností, upevnění pracovních návyků, získání praxe a navázání kontaktů se zaměstnavateli. Činnosti: zprostředkování zaměstnání, vytvoření nových pracovních míst nebo umístění klientů na existující volná místa – také s podporou mzdových příspěvků pro zaměstnavatele.)

 • Poradenství a individuální podpora (Cíl aktivity: doplnění informací získaných na seminářích a kurzech, poskytnutí komplexní podpory během zapojení klientů do projektu a při hledání práce. Činnosti: osobní konzultace především v oblasti pracovní, sociální a zdravotní, poskytnutí publikací, příruček aj. pro samostudium klientů, individuální podpora poskytovaná pracovníky projektu.)

Kontakty:
V případě, že budete mít zájem se do projektu zapojit, nebo budete potřebovat zjistit podrobnější informace, kontaktujte prosím pracovníky projektu:

 • manažer projektu: Alena Říhová, tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz, adresa: Karlínské náměstí 25/12, 186 00 Praha 8 – Karlín

 • koordinátor Hodonín: Karla Zbořilová, tel.: 731 115 213, e-mail: karla.zborilova@seznam.cz, adresa: třída Palackého 67/7, 697 01 Kyjov

 • koordinátor Zlín: Alena Merhautová, tel.: 728 869 609, e-mail: alena.merhautova@centrum.cz, adresa: Podlesí IV 5348/B, 760 05 Zlín

 • koordinátor Znojmo: Marta Holátková, tel.: 605 584 026, e-mail: martaholatkova@seznam.cz, adresa: Zámečnická 320/10, 669 02 Znojmo

Podrobné aktuální informace o projektu naleznete na stránkách: http://svaztp.cz/projekty/projekty-eu/prace-soucast-aktivniho-zivota/

Na tento projekt č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007132 je poskytována finanční podpora z Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a Evropského sociálního fondu.